Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа нь чиг үүргийн хүрээнд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс цуврал болгон гаргадаг судалгааны бүтээл болох Археологийн хээрийн судалгааны тайлан IX, X, XI, XII дугаар цувралыг хэвлүүлэн нийтлэхэд хамтран оролцсон. Дээрх хээрийн судалгааны тайланд Монгол-Японы хамтарсан “Гурван гол” төслийн хийсэн археологийн хайгуул судалгаа орж байгаа юм. Иймд Монголын Aрхеологийн 1990-1999 оны хооронд хийсэн хээрийн судалгааны тайлангийн 4 цувралыг танилцуулж байна.

You may also like