#СОЁЛЫН_СЭРГЭЛТ_2023 аяны хүрээнд
🇲🇳 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЧИНГИС ХОТ, БАЯН-ОВОО, БЭРХ, БАТНОРОВ, НОРОВЛИН, ДАДАЛ, БАЯН-АДАРГА, БИНДЭР, БАТШИРЭЭТ, ГУРВАНБАЯН ӨМНӨДЭЛГЭР сумдад соёлын үйлчилгээнд давхардсан тоогоор хамрагдсан иргэдийн статистик мэдээ.
ХЭНТИЙ АЙМАГ 2023.05.27 – 06.06

You may also like