Эх хэлний боловсролыг дээшлүүлэх, үндэсний бичгийн уламжлал түүхээ танин мэдэх, энэхүү соёлын өвөөрөө бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой тус уралдааныг 2023 оны 09 дүгээр сард Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт сумдын ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, шилдэг сурагчдад Бурхан Халдун уул, ТХТГН-ийн хамгаалалтын захиргаанаас шагнал гардууллаа. Хамтран ажилласан сумдын ЕБС-ийн хамт […]

Read More